1. Đăng nhập vào > 2. Chọn số tiền để trả > 3. Kiểm tra > 4. Trả qua PayPal > 5. Xác định lại

Thank you for paying your Library account balance! Library fines and fees contribute to the Library's operating budget and directly support Library programs and services.

Dùng thẻ tín dụng/thẻ nhà băng của quí vị hoặc trương mục PayPal để trả tiền phạt.

MasterCard VISA AmEx Discover PayPal

Thư viện xử dụng PayPal để tiến hành tất cả những thanh toán trên mạng, nhưng quí vị không yêu cầu phải có trương mục PayPal. Để biết thêm về PayPal.

Xin hãy điền số thẻ thư viện của quí vị và 4 số mật mã cá nhân để bắt đầu:
Số thẻ    
Số mật mã cá nhân    

Vì lý do an toàn, đóng trang web khi đã dùng xong.

SSL_trust_logo